Kezdőlap Árlisták Árajánlatkérés Vásárlás Vásárlás menete Gyakori kérdések Támogatás GDPR - Adatvédelem Elérhetőség


Adatkezelési szabályzatAz adatkezelési szabályzat célja

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a www.macasoft.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a Macasoft Bt. ("Adatkezelo") számára hozzáférhetové vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen szabályzat hatálya kizárólag a www.macasoft.hu oldal használatához szükséges, az Adatkezelo rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.


Adatok

Megrendelés, árajánlatkérés vagy információkérés során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minosülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak. Személyes adatnak minosül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekintheto azonosíthatónak, ha ot - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetoleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo tényezo alapján azonosítani lehet. A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekintheto bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelo részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelo nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi eloírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelmérol és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.


Név nélküli adatgyujtés

A Macasoft Bt. honlapjait Ön anélkül használhatja, hogy személyérol bármilyen információt megosztana velünk. Ha nem lép kapcsolatba velünk információkérés, támogatás, árajánlatkérés vagy megrendelés céljából, akkor mi semmilyen információt nem gyujtünk a bongészésről.


Az adatkezelés célja

Személyes adat gyujtésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben Ön önként adatot oszt meg, mint például egy honlapon szereplo urlapon. Az ilyen adat nem kerül harmadik félhez, kivéve, ha Ön megrendelést küld és a program készítojének az adatokat át kell adnunk a korrekt regisztráció érdekében.


Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelo kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok eloírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszeruen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyujtése csak meghatározott, egyértelmu és jogszeru célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelo és releváns legyen, és csak a szükséges mértéku lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetové. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történo tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdeku archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelo technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelo biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


Megrendelés, árajánlatkérés, információkérés

Az adatkezelés célja megrendelés, árajánlatkérés vagy információkérés kielégítése e-mailben.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelezo adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevopartnerei.
Az adatkezelés idotartama. Az adatkezelés jogszabályi eloírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történo hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történo hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történo hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi eloírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelo és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezheto e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetoségi lehetoségeken.


Hozzájárulás az adatkezeléshez és korlátozott felhasználás

A felhasználó megrendeléskor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelo a megrendeléshez, árajánlatkéréshez, információkéréshez kötelezoen eloírt adatait kezelje.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
A személyes adatok megadása (cégnév, e-mail cím, név, cím, telefon, fax) kizárólag önkéntes alapon történik. Az ilyen adatok megadásával Ön hozzájárul ezek gyujtéséhez, feldolgozásához és ahhoz, hogy az adatai által kapcsolatba lépjünk Önnel. Az adatgyujtési hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja emailben (info@macasoft.hu).


Adatbiztonság

Az Adatkezelo törekszik minden tole elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.


Adatfeldolgozók

A www.macasoft.hu oldal használata során az ön által megadott adatokat a GY-System Kft. (www.gysystem.hu) által üzemeltetett szerver tárolja átmenetileg és továbbítja számunkra emailben, majd törli. Az adatokhoz csak GY-System Kft. munkatársai férhetnek hozzá, mindannyian felelosséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.


Archiválás

A www.macasoft.hu lap használata során az ön által megadott adatokat (érkezett emaileket) archiválási céllal a Macasoft Bt. hetente egy alkalommal tömörített formában egy külön erre a célra elkülönített lokális tárolón eltárolja. Az archiválás célja, hogy szükség esetén (például hardverhiba) az adatok visszaállíthatók legyenek. A lokális tárolóhoz csak a Macasoft Bt. munkatársai férhetnek hozzá.


A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó kérelmére az Adatkezelo tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérol, címérol (székhelyérol) és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelo köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közértheto formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.


A Macasoft Bt. elérhetoségei

Székhely: 9028 Gyor, Móra F. tér 14. I/3.
Telefon: +36/30-847-6051
E-Mail: info@macasoft.hu